سیستم های مدیریت روابط مشتریان، کارمندان، منابع انسانی

ارائه سیستم های مدرن مدیریت شغلی با استفاده از CRM ، ERP و HRM به زبان فارسی

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست